www.88599.com
订购电话:0512-66710216
您好   

澳门葡京官网
商品名称 丈量范畴 精度 型式 促销价 操纵
0-50mm ±0.005mm 分辨率0.001mm 球测面 带安装螺母 棘轮测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-25mm ±0.003mm 分辨率0.002mm 棘轮套测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-25mm ±0.004mm 棘轮测力 带安装螺母 ¥0
 • |
 • | 澳门葡京官网
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.001mm 平测面 带安装螺母 棘轮测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.001mm 球测面 带安装螺母 无测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.001mm 平测面 带安装螺母 无测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.01mm 球测面 带安装螺母 棘轮测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.01mm 平测面 带安装螺母 棘轮测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.01mm 球测面 带安装螺母 无测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.01mm 平测面 带安装螺母 无测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.001mm 球测面 一般 棘轮测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.001mm 平测面 一般 棘轮测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.001mm 球测面 一般 无测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.001mm 平测面 一般 无测力 ¥0
 • |
 • | 澳门葡京官网
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.01mm 球测面 一般 棘轮测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.01mm 平测面 一般 棘轮测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.01mm 球测面 一般 无测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-50mm ±0.005mm 分辨率0.01mm 平测面 一般 无测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-25mm ±0.003mm 分辨率0.002mm 无声测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 0-25mm ±0.003mm 分辨率0.002mm 棘轮测力 ¥0
 • |
 • | 比照
 • 曾经是第一页 1 ...

  产物分类


  热销排行

  • 1 
  • 2 
  • 3 
  • 澳门葡京67777 
  • 5 
  • 6 
  • 7 
  • 澳门葡京67777 
  • 9 
  • 10